Cập nhật tình hình thi công đầu tháng 10 tại Nhà máy xử lý nước Hòa Liên