Hồng Phát cung cấp giải pháp ép cọc nghiêng (xiên) cùng khoan dẫn nghiêng (xiên)

Công ty Hồng Phát cung cấp giải pháp ép cọc Nghiêng (xiên) 1/10 cùng với kết hợp khoan dẫn Nghiêng (xiên) 1/10 cho phương án móng trụ cầu qua Đồng Nò - TP Đà Nẵng.

Ép cọc nghiêng xiên
Ép cọc nghiêng xiên Khoan dẫn nghiêng (xiên) Khoan dẫn nghiêng (xiên)Khoan dẫn nghiêng (xiên) Ép cọc nghiêng xiên