Tái khởi động ép cọc bê tông dự án nhà máy nước Hòa Liên và nhà máy nước Cầu đỏ sau dịch Covid-19

Tái khởi động ép cọc bê tông dự án nhà máy nước Hòa Liên và nhà máy nước Cầu đỏ sau dịch Covid-19

Ép cọc nhà máy nước Hòa Liên

Ép cọc nhà máy nước Hòa Liên

Ép cọc nhà máy nước cầu đỏ

Ép cọc nhà máy nước cầu đỏ