Trường Quốc Tế SKYLINE Đà Nẵng – Cung cấp và ép cọc bê tông ly tâm D400

Trường Quốc Tế SKYLINE Đà Nẵng - Cung cấp và ép cọc bê tông ly tâm D400

Trường Quốc Tế SKYLINE Đà Nẵng - Cung cấp và ép cọc bê tông ly tâm D400

Tập kết cọc PHC-D400A về công trình

Cung cấp cọc bê tông ly tâm

Cung cấp cọc bê tông ly tâm

Ép cọc conson khu vực gần công trình lân cận

Ép cọc công xôn D400

Ép cọc công xôn D400