COCOBAY Đà Nẵng – cọc ly tâm D500 và thi công ép cọc

COCOBAY Đà Nẵng - cọc ly tâm D500 và thi công ép cọc. Chúng tôi đảm nhận cả phần cung cấp cọc ly tâm D500 và thi công ép cọc bằng Robot lực ép 350T.

 

COCOBAY Đà Nẵng - cọc ly tâm D500 và thi công ép cọc

COCOBAY Đà Nẵng - cọc ly tâm D500 và thi công ép cọc

COCOBAY Đà Nẵng - cọc ly tâm D500 và thi công ép cọc

COCOBAY Đà Nẵng - cọc ly tâm D500 và thi công ép cọc

COCOBAY Đà Nẵng - cọc ly tâm D500 và thi công ép cọc

COCOBAY Đà Nẵng - cọc ly tâm D500 và thi công ép cọc