Sân Golf quốc tế BRG Ngũ Hành Sơn – Ép cọc bê tông mố cầu UHPC

Sân Golf quốc tế BRG Đà Nẵng - Ép cọc bê tông mố cầu UHPC

Sân Golf quốc tế BRG Đà Nẵng - Ép cọc bê tông mố cầu UHPC

Sân Golf quốc tế BRG Đà Nẵng - Ép cọc bê tông mố cầu UHPC

Sân Golf quốc tế BRG Đà Nẵng - Ép cọc bê tông mố cầu UHPC

Sân Golf quốc tế BRG Đà Nẵng - Ép cọc bê tông mố cầu UHPC

Sân Golf quốc tế BRG Đà Nẵng - Ép cọc bê tông mố cầu UHPC

Sân Golf quốc tế BRG Đà Nẵng - Ép cọc bê tông mố cầu UHPC

Sân Golf quốc tế BRG Đà Nẵng - Ép cọc bê tông mố cầu UHPC

Sân Golf quốc tế BRG Đà Nẵng - Ép cọc bê tông mố cầu UHPC

Sân Golf quốc tế BRG Đà Nẵng - Ép cọc bê tông mố cầu UHPC