Công trình An Đô – Tokai – ép cọc Robot Đà Nẵng

Công trình An Đô - Tokai - ép cọc Robot Đà Nẵng

Ép cọc bằng Robot đầu tiên Đà Nẵng

Ép cọc bằng Robot đầu tiên Đà Nẵng