Công trình Ánh Dương Đà Nẵng – Thí nghiệm nén tĩnh cọc

Công trình Ánh Dương Đà Nẵng - Thí nghiệm nén tĩnh cọc. Hồng Phát cung cấp dầm thí nghiệm, kích thủy lịch, tải bê tông, chất tải thí nghiệm cọc nhồi 5000T.

Công trình Ánh Dương Đà Nẵng - Thí nghiệm nén tĩnh cọc

Công trình Ánh Dương Đà Nẵng - Thí nghiệm nén tĩnh cọc