FPT Đà Nẵng – Thi công khoan dẫn nền cát và ép cọc ly tâm D400

Thi công khoan dẫn nền cát và ép cọc ly tâm D400. Dự án 200 tim. Phương án cọc ép được thực hiện sau khi cọc xi măng đất thi công không đạt yêu cầu.

Robot ép cọc tại FPT Đà Nẵng

Robot ép cọc tại FPT Đà Nẵng

khoan dẫn tại FPT Đà Nẵng

khoan dẫn tại FPT Đà Nẵng