HOÀN THIỆN VIỆC BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ THI CÔNG ĐỊNH KỲ 2023