Trung Tâm Tim Mạch Bệnh Viện Đà Nẵng – Khoan tạo lỗ và ép cọc

Công Ty TNHH Cơ Khí và Xây Lắp Hồng Phát thi công Khoan Dẫn và Ép Cọc tại công trình Trung Tâm Tim Mạch Bệnh Viện Đà Nẵng

Trung Tâm Tim Mạch Bệnh Viện Đà Nẵng - Khoan tạo lỗ và ép cọc

Trung Tâm Tim Mạch Bệnh Viện Đà Nẵng - Khoan tạo lỗ và ép cọc

Trung Tâm Tim Mạch Bệnh Viện Đà Nẵng - Khoan tạo lỗ và ép cọc

Trung Tâm Tim Mạch Bệnh Viện Đà Nẵng - Khoan tạo lỗ và ép cọc

Trung Tâm Tim Mạch Bệnh Viện Đà Nẵng - Khoan tạo lỗ và ép cọc

Trung Tâm Tim Mạch Bệnh Viện Đà Nẵng - Khoan tạo lỗ và ép cọc

Trung Tâm Tim Mạch Bệnh Viện Đà Nẵng - Khoan tạo lỗ và ép cọc

Trung Tâm Tim Mạch Bệnh Viện Đà Nẵng - Khoan tạo lỗ và ép cọc