Xe khoan địa chất bánh xích

Năng lực thiết bị Xe khoan địa chất: 03 chiếc. Đường kính khoan Max D600;

7df3dc9d1eebfcb5a5fa

1db817b10669e137b878

9c55dc9dd665313b6874 f008a55da0a547fb1eb4