Đại học Duy Tân Hòa Khánh – ép cọc bê tông vuông 300

Robot cẩu cọc bê tông
Robot ép cọc 680