Trường đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng – Khoan dẫn và ép cọc vuông 300

Đúc cọc vuông, Khoan dẫn và ép cọc vuông 300 - Trường đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng. Số lượng 150 tim. Khoan dẫn guồng xoắn phá kết cấu đất chặt trước khi ép cọc.
Xe khoan và Robot ép cọc