Đại học Duy Tân Hòa Khánh Nam – Hoàn tất ép cọc bê tông

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hồng Phát đã thi công xong công tác ép cọc, bàn giao lại mặt bằng cho Tổng thầu tiếp tục đào móng và đập đầu cọc bê tông.