Xưởng sản xuất chế tạo và Phân xưởng sản xuất cấu kiện bê tông