Thiết bị thí nghiệm nén tĩnh

Dầm thử tĩnh I 1200

Dầm thử tĩnh I 1200

Tải trọng thí nghiệm

Tải trọng thí nghiệm

Kích thí nghiệm

Kích thí nghiệm

Dầm thử tĩnh

Dầm thử tĩnh